Bli vårt nya VD-par!

Website Chalmers Studentkår Rekrytering AB

Bli vår nästa VD eller vice VD!

Vill du vara med och lyfta Sveriges största studentdrivna rekryterings- och bemanningsföretag framåt? Som en del av Chalmers Studentkår Rekryterings nya VD-par så får du chansen att känna hur det är att hålla i rodret i en vinstdrivande studentverksamhet. Som ny VD eller vVD blir du en del av ett företag präglat av stark gemenskap, entreprenörskap och roliga utmaningar. Hos oss får du möjlighet att ta vid verkställandet av ett bolag med stöd från både en erfaren styrelse och duktiga medarbetare! Letar du efter en ny utmaning, har du antagligen hittat helt rätt! 

Om företaget

Chalmers Studentkår Rekrytering är Sveriges största studentdrivna rekryterings- och bemanningsföretag. Här arbetar ca 20 personer inklusive det nuvarande VD-paret, ett HR-team, ett kommunikationsteam, ett IT-team och ett projektledningsteam. Utöver VD-paret så arbetar resterande anställda deltid vid sidan av sina studier. Företaget ägs av Chalmers studentkår och utgör då ett av tre kårbolag. Genom att driva projekt och samarbeten med olika företag, vilka vill anställa ingenjörer till sina bolag, så agerar CSR som en hand mellan företagsvärlden och Chalmers. En vision om att vara alla chalmeristers naturliga väg ut i arbetslivet präglar verksamheten genom att vara professionella, hjälpsamma och ärliga i sättet att arbeta.

Om tjänsterna

Som VD och Vice VD hos oss får du möjlighet att ständigt ta dig an nya utmaningar, såväl operativa som strategiska, för bolagets tre affärsområden: rekrytering, bemanning samt marknadsföring av tjänster.
Hos oss jobbar du i ett entreprenöriellt arbetsklimat med mycket frihet till kreativitet och nytänkande. I båda rollerna får du en unik chans till att utveckla både dig själv som person men även företaget.

Exempel på arbetsuppgifter:
–          Ekonomi- och budgethantering.
–          Utveckla samt implementera bolagsstrategier.
–          Erhålla god kontakt med kunder samt kandidater.
–          Erhålla god kontakt med bolagets styrelse samt Chalmers Studentkår företagsgrupp.
–          Leda samt coacha övriga medarbetare
–          Sätta upp och följa mål för samtliga enheter inom bolaget.

Det finns stort utrymme att utforma rollerna efter egna intresseområden, men i rollernas helhet ser vi gärna att paret har följande intressen: affärsutveckling, verksamhetsutveckling och sälj. Som VD är du ytterst ansvarig för verksamheten och ekonomin i företaget, men annars är det upp till sittande VD-par att göra upp arbetsuppgifterna sinsemellan. Därmed ser vi gärna att du söker till båda rollerna i din ansökan. Båda tjänsterna, VD och vVD, är på heltid med start i juni 2021 fram till maj 2022.

Om dig

Ett av våra värdeord är ödmjukhet och vi tror därför att du som person är en prestigelös lagspelare som gillar att både se andra utvecklas liksom att utvecklas tillsammans med andra.
Vi tror även at att du som person är engagerad, och har ett sunt förhållningssätt till ledarskap. Du skall ha ett intresse för affärs- och verksamhetsutveckling, men även personalutveckling. Vi ser gärna att du är en person som trivs med att koordinera till andra och att ha god tillsyn.
Då rollen innebär ansvara för ca 20 internt anställda medarbetare tror vi vidare att du har en god kommunikationsförmåga, både inför grupper men även inför enskilda kollegor. Det är meriterande om du har erfarenhet av en ledande roll sedan tidigare, men det är inget krav.

Ytterligare är det meriterande om du har arbetat eller haft kontakt med arbete inom antingen Chalmers Studentkår eller Chalmers sedan tidigare.

Hos oss behöver du inte vara en fullfjädrad ledare, men vi tror att du har viljan att bli. Vilja att utveckla ditt strategiska tänkande, din ledarskapsförmåga liksom vilja att utveckla verksamheten ytterligare tror vi är de främsta drivkrafterna du besitter.
För att jobba som VD eller vVD skall du vara tillgänglig för att arbeta heltid under verksamhetsåret.

Har du några frågor?

Ansök idag genom att skicka CV och personligt brev till Nicholas Tengelin, styrelseordförande, nicholas@tengelin.eu 
Har du frågor om tjänsterna är du också välkommen att kontakt Nicholas via samma mailadress.
Sista ansökningsdag är 7/3. 

——English Below——

Become our next CEO or Vice President!

Would you like to be a part and push the largest student driven recruiting company in Sweden forward? As a part of Chalmers Student Union Recruiting’s new CEO-couple, you will get a chance to operate a profit-driven student business. As our new CEO, or Vice President, you will become a part of a company characterized by solidarity, entrepreneurship and exciting challenges. You will get the opportunity to execute a company with help from a experienced board, as well as talented co-workers. If you are looking for new challenges? Then you have probably found it!

About the Company

Chalmers Student Union Recruiting is the largest student driven recruiting- and staffing company. We are approximately 20 employees, inclusive the current CEO-couple, a HR-team, a communication team, an IT-team and a project leader team. Except for the CEO-couple who work full-time, everyone else are employed part-time besides their studies. The company is owned by the Chalmers Student Union and we are a part of the Union Company Group, together with two other student companies: Chalmers Studentkår Promotion and Chalmers Teknologkonsulter. By co-operating with other companies and carry on projects forward, we become a bridge between the Industry and Chalmers. Our vision is to be the natural gateway for Chalmers Students to get into business, by our professional, helpful and honest way of working.

About the roles

As CEO or Vice President, you will get the chance to constantly take on new challenges. Operative ones as well as strategic ones, within the company’s three business areas: recruiting, staffing and marketing of job positions. You will work in an entrepreneurial working environment with a lot of free space for creativity and innovation. In both roles, you will get an unique chance to develop both yourself and the company.

Example of tasks:
–          Economy and budgets.
–          Develop and implement business strategies.
–          Obtain good contact with customers and candidates.
–          Obtain good contact with the company board and the Chalmers Student Union company group.
–          Lead and coach your co-workers.
–          Set up and follow up goals for every team within the company.

There is a lot of freedom when it comes to forming the roles depending on your own interests. However, we would like the CEO-couple to have following general interests: company- and business development and sales. As the CEO of the company, you are ultimately responsible for the company and its economy. Otherwise, it is up to the current CEO-couple to divide their tasks in between.

Therefore, we would like you to apply for both roles in your application. (CEO and Vice President. ) Both positions will be a full-time employment with start in June 2021 to May 2022.

About You

One of our keywords is humility. Therefore, we would appreciate if you are a unpretentious team player, who enjoys seeing other people developing them selves as well as improving yourself.

We also think that you are driven and have a healthy approach to leadership. You shall have an interest for business- and company development, but also for staff development. We also want you to be someone who is comfortable with coordinating as well as having a good supervision. The role will include being responsible for approximately 20 employees, therefore we would appreciate if you had good communication skills. Both infront of groups but also in front of individual colleges. It is meritorious if you have had any leading role before, but it is not a requirement.

Further, it is meritorious if you have been in contact or have worked within the Chalmers Student Union, or Chalmers before. 

You do not need to be a full-blown leader, but we think you have the ambition to be. The will of improving your strategic thinking, your leadership as well as your will of developing the business further are the key characteristics we are looking for in you.

In order to work as the CEO or Vice President, you shall be able to work full-time during the whole financial year.

 Do you have any questions?

Apply today by sending you CV and cover letter to the chairman of our board, nicholas@tengelin.eu. If you have further questions, you are welcome to contact Nicholas by the same mail adress.
Last day of application: 7/3.

To apply for this job please visit www.chalmersrekrytering.se.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish