Art director

Chalmers Studentkår Rekrytering

Art director Arbetsbeskrivning 

–English below–
Vill du få möjligheten att testa dina vingar inom grafisk design, marknadsföring och branding inom Sveriges största studentdrivna rekryterings- och bemanningsföretag? Då är vi rätt organisation för dig!

Chalmers Rekrytering är Chalmers Studentkårs egna rekryteringsföretag. Företaget startades 2008 och har sen dess hjälpt många företag att hitta rätt chalmerist. Vår verksamhet drivs av- och förmedlar kompetensen hos engagerade och ambitiösa studenter från både Chalmers och Göteborgs Universitet.

Vi söker dig som studerar på Chalmers som vill engagera sig i något parallellt med dina studier med flexibla arbetstider. Tidigare arbetslivserfarenhet inom området är inget krav då vi främst betonar driv och vilja att lära. Här ges du möjlighet att samla på dig kunskaper inom marknadsföring i en organisation där samtliga medarbetare arbetar både individuellt och i ett team där lär sig av varandra.

Som person tror vi att du ser möjlighet till personlig utveckling och har en vilja att träffa människor inom olika branscher. Flexibilitet, initiativtagande samt kreativitet är egenskaper vi tror gör att man passar bra in i rollen. Det finns goda möjligheter att styra arbetsuppgifterna efter dina egna intresseområden, så att du kan utveckla din kompetens samt införskaffa arbetslivserfarenhet inför framtiden.

Exempel på arbetsuppgifter som förkommer som Art director på Chalmers Rekrytering:

 • Framställa annonseringsmaterial till olika rekryterings- och bemanningsprojekt.
 • Framställa platsannonser och digitala annonser
 • Kontinuerligt ta fram nya kreativa sätt och strategier för att förbättra Chalmers Studentkår Rekrytering marknadsföring och kommunikation.
 • Överse och administrera företagets sociala media.

Vad söker vi hos dig? 
Vi söker dig som har grundläggande erfarenheter inom design, vare sig det är från din utbildning, arbete eller från ideellt engagemang. Hos oss är alla engagerade lagspelare och därför tror vi även att du är det. I övrigt tror vi att du, för att trivas i rollen, är en person som:

 • Motiveras av nya situationer och utmaningar.
 • Gillar att ta egna initiativ.
 • Är kreativt och har ett sinne för grafisk design.
 • Är ödmjuk och gillar att lära av andra liksom dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper.

Har du några frågor? 
Hör av dig till Felix Bratt, vVD – vvd@chalmersrekrytering.se

Art director work description 
Do you want the opportunity to test your wings in graphic design, marketing and branding within Sweden’s largest student-run recruitment and staffing company? Then we are the right organization for you!

Chalmers Rekrytering is Chalmers Student Union’s own recruitment company. The company was started in 2008 and has since helped many companies find the right chalmerist. Our business is run by and mediates the competence of committed and ambitious students from both Chalmers and the University of Gothenburg.

We are looking for you who study at Chalmers who want to get involved in something parallel to your studies with flexible working hours. Previous work experience in the area is not a requirement as we mainly emphasize drive and willingness to learn. Here you are given the opportunity to gather knowledge in marketing in an organization where all employees work both individually and in a team, learning from one another.

As a person, we believe that you see the opportunity for personal development and have a desire to meet people in different industries. Flexibility, initiative and creativity are qualities we believe make you fit well into the role. There are good opportunities to direct the work tasks according to your own areas of interest, so that you can develop your skills and acquire work experience for the future.

Examples of tasks that occur as Art director at Chalmers Rekrytering:

 • Produce advertising material for various recruitment and staffing projects.
 • Produce job ads and digital ads
 • Continuously develop new creative ways and strategies to improve Chalmers Student Union Recruitment marketing and communication.
 • Oversee and administer the company’s social media.

What are we looking for in you? 
We are looking for you who have basic experience in design, whether it is from your education, work etc. With us, everyone is a committed team player and therefore we also believe that you are. In other respects, we believe that in order to thrive in the role, you are a person who:

 • Motivated by new situations and challenges.
 • Likes to take own initiatives.
 • Is creative and has a mind for graphic design.
 • Is humble and likes to learn from others as well as share your own experiences and knowledge.

Do you have any questions? 
Send them to Felix Bratt, our vice president – vvd@chalmersrekrytering.se

You must sign in to apply for this position.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish