HR-generalist

Chalmers Studentkår Rekrytering

HR-generalist Arbetsbeskrivning 
—English below– 
Vill du få möjlighet att testa dina vingar inom Human Resources på Sveriges största studentdrivna rekryterings- och bemanningsföretag? Då är vi rätt organisation för dig!
Chalmers Rekrytering är Chalmers Studentkårs egna rekryteringsföretag. Företaget startades 2008 och har sen dess hjälpt många företag att hitta rätt chalmerist. Vår verksamhet drivs av- och förmedlar kompetensen hos engagerade och ambitiösa studenter från både Chalmers och Göteborgs Universitet.

Vi söker dig som läser din utbildning inom personal- och arbetslivsvetenskap (eller likvärdigt) och har minst ett år kvar av dina studier. Tidigare arbetslivserfarenhet inom området är inget krav då vi främst betonar driv och vilja att lära. Här ges du möjlighet att testa dina idéer och kunskaper i praktiken i en organisation där samtliga medarbetare arbetar tätt tillsammans och lär sig av varandra.

Som person tror vi att du ser möjlighet till förändringar och drivs av att utveckla samt förbättra vår organisation och dess arbetssätt. Flexibilitet, initiativtagande samt öppenhet för andras synsätt och idéer är egenskaper vi tror göra att man passar bra in i rollen. Det finns goda möjligheter att styra arbetsuppgifterna efter dina egna intresseområden, så att du kan utveckla din kompetens samt införskaffa arbetslivserfarenhet inför framtiden.

Exempel på arbetsuppgifter som förkommer som HR-generalist på Chalmers Rekrytering:

 • Ansvara för den operativa delen av HR-arbetet.
 • Headhunta och genomföra arbetsintervjuer.
 • Hjälpa till att ansvara för introduktionsprogram, och dess uppföljning med nyanställda.
 • Möjlighet att driva egna projekt såsom likabehandlingsplan, utbildningsplan m.m.
 • Utforma och underhålla mallar, rutiner och policys för det operativa arbete som ingår i rekryteringsprocessen.
 • Kontakta företag.
 • Hålla i kundmöten.

Vad söker vi hos dig? 
Hos oss är alla engagerade lagspelare och därför tror vi även att du är det. I övrigt tror vi att du, för att trivas i rollen, är en person som:

 • Motiveras av nya situationer och utmaningar.
 • Gillar att ta egna initiativ.
 • Vill knyta nya kontakter, både med studenter och företag.
 • Är nyfiken på hur entreprenörskap ser ut och fungerar.
 • Är ödmjuk och gillar att lära av andra liksom dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper.

Har du några frågor? 
Hör av dig till Felix Bratt, vVD – vvd@chalmersrekrytering.se

—-

HR-generalist Work description 
Do you want the opportunity to test your wings in Human Resources at Sweden’s largest student-run recruitment and staffing company? Then we are the right organization for you!

Chalmers Rekrytering is Chalmers Student Union’s own recruitment company. The company was started in 2008 and has since helped many companies find the right chalmerist. Our business is run by and mediates the competence of committed and ambitious students from both Chalmers and the University of Gothenburg.

We are looking for you who study in personnel and working life science (or equivalent) and have at least one year left of your studies. Previous work experience in the area is not a requirement as we mainly emphasize drive and willingness to learn. Here you are given the opportunity to test your ideas and knowledge in practice in an organization where all employees work closely together and learn from each other.

As a person, we believe that you see the opportunity for change and are driven by developing and improving our organization and its working methods. Flexibility, initiative and openness to others’ views and ideas are qualities we believe make you fit well into the role. There are good opportunities to direct the work tasks according to your own areas of interest, so that you can develop your skills and acquire work experience for the future.

Examples of tasks that occur as an HR generalist at Chalmers Rekrytering:

 • Responsible for the operational part of the HR work.
 • Headhunting and conduct job interviews.
 • Help to be responsible for introductory programs, and its follow-up with new employees.
 • Opportunity to run own projects such as equal treatment plan, education plan, etc.
 • Design and maintain templates, routines and policies for the operational work that is part of the recruitment process.
 • Contact companies.
 • Hold customer meetings.

What are we looking for in you? 
With us, everyone is a committed team player and therefore we also believe that you are. In other respects, we believe that in order to thrive in the role, you are a person who:

 • Motivated by new situations and challenges.
 • Likes to take own initiatives.
 • Wants to make new contacts, both with students and companies.
 • Is curious about how entrepreneurship looks and works.
 • Is humble and likes to learn from others as well as share your own experiences and knowledge.

Do you have any questions? 
Send them to Felix Bratt, our vice president – vvd@chalmersrekrytering.se

You must sign in to apply for this position.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish