HR-Generalist deltid till Chalmers Studentkår Rekrytering

 • Deltid
 • Interna tjänster
 • Göteborg

Website CRekrytering Chalmers Studentkår Rekrytering AB

Sveriges största studentdrivna rekryteringsföretag

Just nu letar Chalmers Studentkår Rekrytering efter dig som vill bli ett riktigt HR-proffs och som vill utveckla dig själv och dina kunskaper tillsammans med oss.

Vilka är vi?

Chalmers Rekrytering är Chalmers Studentkårs egna rekryteringsföretag. Företaget startades 2008 och har sen dess hjälpt många företag att hitta rätt chalmerist. Detta har vi gjort så pass bra att vi idag är Sveriges största studentdrivna rekryteringsföretag.

Vår verksamhet drivs av och förmedlar kompetensen hos engagerade och ambitiösa studenter från Chalmers och Göteborgs Universitet. Vår styrka ligger i närheten till studenterna på Chalmers, tillsammans med förståelse och intresse för kundens verksamhet. I dagsläget består företaget av ca 20 studenter från både Chalmers och Göteborgs universitet. Två av dessa tjänster är heltid, medan resten arbetar hos oss vid sidan av sina studier. Anledningarna till varför våra anställda väljer att jobba hos oss är vår starka sammanhållning, chansen till att stärka sig själv som person och för att vi har det så trevligt när vi jobbar ihop.

Vad kan vi erbjuda dig?

 • Du blir en del av en öppen organisation med en öppen gemenskap samt stort utrymme för kreativitet och egna initiativ.
 • Du kommer att knyta ovärderliga kontakter för framtiden med både studenter och potentiella arbetsgivare.
 • Du får en konkurrensfördel på arbetsmarknaden när du är färdigutbildad genom den praktiska erfarenheten du får som HR-generalist.
 • Tjänsten ger en god insyn i ingenjörsbranschen och dess behov.
 • Du får flexibla arbetstider, de 10 h/vecka som tjänsten innefattar får du disponera själv vilket gör det enkelt att kombinera med studier.
 • Värdefull erfarenhet av att förhandla samt sälja in både våra tjänster och dig själv.
 • Insikt i vad det kan innebära att driva ett vinstdrivande företag samt lärdom om företagsorganisation.
 • I tjänsten ingår en symbolisk lön.

Vad innebär tjänsten?

Vill du få möjlighet att testa dina vingar inom HR-området tillsammans med företagets nuvarande HR-generalist och HR-ansvarig? Då är vi rätt organisation för dig!

Vi söker dig som läser din utbildning inom personal- och arbetslivsvetenskap (eller likvärdigt) och har minst ett år kvar av dina studier. Tidigare arbetslivserfarenhet inom området är inget krav då vi främst betonar driv och vilja att lära. Här ges du möjlighet att testa dina idéer och kunskaper i praktiken i en organisation där samtliga medarbetare arbetar tätt tillsammans och lär med och av varandra.

Som person tror vi att du ser möjlighet till förändringar och drivs av att utveckla samt förbättra vår organisation och dess arbetssätt. Flexibilitet, initiativtagande samt öppenhet för andras synsätt och idéer är egenskaper vi tror göra att man passar bra in i rollen. Det finns goda möjligheter att styra arbetsuppgifterna efter dina egna intresseområden, så att du kan utveckla din kompetens samt införskaffa arbetslivserfarenhet inför framtiden.

Exempel på arbetsuppgifter som förkommer som HR-generalist på Chalmers Rekrytering:

 • Ansvara för den operativa delen av HR-arbetet.
 • Headhunta och genomföra arbetsintervjuer.
 • Hjälpa till att ansvara för introduktionsprogram, och dess uppföljning med nyanställda.
 • Möjlighet att driva egna projekt såsom likabehandlingsplan, utbildningsplan m.m.
 • Utforma och underhålla mallar, rutiner och policys för det operativa arbete som ingår i rekryteringsprocessen.
 • Kontakta företag.
 • Följa med på kundmöten.

Vad söker vi hos dig?

Det finns inga krav på förkunskaper. Hos oss är alla engagerade lagspelare och därför tror vi även att du är det. I övrigt tror vi att du, för att trivas i rollen, är en person som:

 • Motiveras av nya situationer och utmaningar.
 • Gillar att ta egna initiativ.
 • Vill knyta nya kontakter, både med studenter och företag.
 • Är nyfiken på hur entreprenörskap ser ut och fungerar.
 • Är ödmjuk och gillar att lära av andra liksom dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper.

Har du några frågor?

Hör av dig till oss på Chalmers Studentkår Rekrytering genom att ringa eller maila Maria Chaviaropoulou.

Sista ansökningsdag: 9/5-2021

Telefon: +46 (0) 720229694

Mail: maria.chaviaropoulou@chalmersrekrytering.se

—— English Below——

Chalmers Student Union Recruitment is now seeking for you, who would like to become a real HR-professional that want to develop theirselves together with us. 

Who are we?

Chalmers Recruitment is the very own recruitment company of the Chalmers Student Union. The company was founded 2008 and has since then helped companies to find the right Chalmers student. We have done it in a such good way that we are now today the largest student driven recruitment company in Sweden.

Our business operates and negotiates competences by active and ambitious students from Chalmers and Gothenburg University. Our strengths lie in our campus presence and closeness to the students, together with our understanding and interest of our clients. Right now, we are about 14 employees consisting of students from Chalmers and Gothenburg university. Two of them are full time, the rest of them are working besides their studies. The reason why our employees choose to work at us is our strong unity, the chance to empower yourself as a person as well as it is just so nice to work with us.

About the role

Would you like to have the opportunities to practice your skills within Human Resources together with our current HR-generalists and HR-manager? If it is so, we are the right organization for you!

We are looking for you who is studying Huma Resource Management (or equivalent) who has at least one year left of your studies. Previous experience is not required since we mostly value ambition and the will to learn. With us, you get the opportunity to test your own ideas and knowledge in practice, in an organization where all the employees work tightly together and learns of each other.

As a person, we would like you to see opportunities to changes, and you are driven by develop and improve our organization and our working methods.

Flexibility, initiatives and openness for other’s ideas are the qualities we value. There are great opportunities to delegate your work assignments according to your own interests. As a part of us, we would like you to develop your competence as well as work experience for the future.

Examples of working assignments that comes with a HR-generalist at Chalmers Recruitment:

 • Responsibile for the operating part of the HR-work.
 • Head hunting and holding interviews.
 • Help and responsible for the introduction programs, and follow-ups with the new employees.
 • Opportunity to operate your own project such as diversity- and euqual treatment programs, education programs etc.
 • Design and maintain templates, routines and policies for the above purpose.
 • Operative work that are included in a recruitment process.
 • Contact companies.
 • Participate in customer meetings.

About you

There are no requirements on prior knowledge. We want you to be an ambitious team player. We also want you, who:

 • Gets motivated by new situations and challenges.
 • Likes taking own initiatives.
 • Wants to make new contacts, both with students and companies.
 • Is curious about how entrepreneurship and organisations looks like and work.
 • Is humble and open minded, and appreciates learning from others as well as sharing your own experience and knowledge.

Any additional questions?

Get in touch with us at Chalmers Student Union Recruitment through a call or email our recruitment manager Maria Chaviaropoulou.

Last day for application: 9/5/2021

Telephone: +46 (0) 720229694

Mail: maria.chaviaropoulou@chalmersrekrytering.se

You must sign in to apply for this position.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish