Projektledare deltid till Chalmers Studentkår Rekrytering

 • Deltid
 • Interna tjänster
 • Göteborg

Website CRekrytering Chalmers Studentkår Rekrytering AB

Sveriges största studentdrivna rekryteringsföretag

Vi söker efter dig som vill utveckla din sociala förmåga och skapa värdefulla relationer tillsammans med oss. Vi letar just nu efter dig som vill vara med och utveckla Sveriges största studentdrivna rekryteringsföretag och ta vårt företag till nya nivåer. 

Vilka är vi? 

Chalmers Rekrytering är Chalmers Studentkårs egna rekryteringsföretag. Företaget startades 2008 och har sen dess hjälpt många företag att hitta rätt chalmerist. Detta har vi gjort så pass bra att vi idag är Sveriges största studentdrivna rekryteringsföretag.  

Vår verksamhet drivs av och förmedlar kompetensen hos engagerade och ambitiösa studenter från Chalmers och Göteborgs Universitet. Vår styrka ligger i närheten till studenterna på Chalmers, tillsammans med förståelse och intresse för kundens verksamhet. I dagsläget består företaget av ca 14 studenter från både Chalmers och Göteborgs universitet. Två av dessa tjänster är heltid, medan resten arbetar hos oss vid sidan av sina studier. Anledningarna till varför våra anställda väljer att jobba hos oss är vår starka sammanhållning, chansen till att stärka sig själv som person och för att vi har det så trevligt när vi jobbar ihop. 

 

Om tjänsten

Som projektledare driver du tillsammans med dina kollegor olika former av rekryteringsprojekt. Målet med ett rekryteringsprojekt är alltid att skapa så stor studentnytta som möjligt, vilket oftast innebär att vi hjälper en Chalmerist att hitta ett riktigt bra heltidsjobb, deltidsjobb eller exjobb. 

Detta är vad vi erbjuder: 

 • Du blir en del av en öppen organisation med en öppen gemenskap samt stort utrymme för kreativitet och egna initiativ.
 • Du kommer att knyta ovärderliga kontakter för framtiden med både studenter och potentiella arbetsgivare.
 • Du får en konkurrensfördel på arbetsmarknaden när du är färdigutbildad genom den praktiska erfarenheten du får som projektledare.
 • Tjänsten ger en god insyn i ingenjörsbranschen och dess behov.
 • Du får flexibla arbetstider, de 10 h/vecka som tjänsten innefattar får du disponera själv vilket gör det enkelt att kombinera med studier 
 • Värdefull erfarenhet av försäljning och representation 
 • Insikt i vad det kan innebära att driva företag samt lärdom om företagsorganisation.
 • I tjänsten ingår en symbolisk, provisionsbaserad lön. 

 

Om dig

Det finns inga krav på förkunskaper för att börja hos oss. Vi värdesätter istället ödmjukhet, lyhördhet och vilja att lära känna andra människor. Hos oss på Chalmers Studentkår Rekrytering är alla personer lika viktiga och vi vet att man lär sig något av varje person man träffar. Kom som du är, vem du än är! 

 

Har du några frågor?

Hör av dig till oss på Chalmers Studentkår Rekrytering genom att ringa eller maila vår rekryteringsansvarig Linda Augustsson.  

Telefon: +46 (0) 739 03 05 99
Mail: linda.augustsson@chalmersrekrytering.se

——English Below——

We are now seeking for people who want to develop their social skills and create valuable relations together with us. We are looking for you, who would like to be a part of the largest students driven recruitment company in Sweden and take our company to new heights!

Who are we?

Chalmers Recruitment is the very own recruitment company of the Chalmers Student Union. The company was founded 2008 and has since then helped companies to find the right Chalmers student. We have done it in a such good way that we are now today the largest student driven recruitment company in Sweden.

Our business operates and negotiates competences by active and ambitious students from Chalmers and Gothenburg University. Our strengths lie in our campus presence and closeness to the students, together with our understanding and interest of our clients. Right now, we are about 14 employees consisting of students from Chalmers and Gothenburg university. Two of them are full time, the rest of them are working besides their studies. The reason why our employees choose to work at us is our strong unity, the chance to empower yourself as a person as well as it is just so nice to work with us.

About the role

As a project leader, you will together with your colleagues operate different forms of recruitment projects. The goal is to always create as much student value as possible, which often means that we help a Chalmers student to find a really nice job opportunity, such as a full- or part time position, or exam thesis.

This is what we offer:

 • You become a part of an open organization with an open community, where you can practice your own creativity and initiative.
 • You will make invaluable contacts for the future, with both students and potential employer.
 • You will get a competitive advantage on the job market when you graduate through your practical experience as a project leader.
 • The position will give you a good insight within the engineering industry and their needs.
 • You get flexible work hours. You can dispose the 10h/ week by yourself which makes it easier to combine the job together with your studies.
 • Valuable experience within sales and representation.
 • Insight of what it is like to operate a company as well as knowledge about company organizations.
 • There will be a symbolic, commission-based salary.

About you

There are no requirements on prior knowledge in order to work with us. We value humility, sensitivity and the will of knowing other people. At Chalmers Student Union Recruitment, everyone is equal, and we know that we will learn something new from each person we meet! Come as you are, whoever you are!

Any additional questions?

Get in touch with us at Chalmers Student Union Recruitment through a call or email our recruitment manager Linda Augustsson.

Telephone: +46 (0) 739 03 05 99
Mail: linda.augustsson@chalmersrekrytering.se

You must sign in to apply for this position.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish